5. prosince 2020

Hrad

Portrét hrdiny v jinošských letech. Básně na podobné téma: Hrdina, Jed.

Hrad

Vidíš hrad
Jsou to zdi z kamenů
Kameny z nerostů
Nerosty z krystalických struktur
Z molekul Z atomů
Z elementárních částic
popsaných vlnovou funkcí

Slyšíš život
Je to hrad slov
A ve zdech slova nevyřčená
A tam někde v prachu Země
srdce chvějící

Je příliš pozdě mlčet
Minimalistická symfonie Vesmíru
je v plném proudu

Je třeba prohloubit vnitřní příkop
proti nicotě
A pak rozvinout vlajky
Uzavřít spojenectví
Potrestat zloděje
Uspořádat hodokvas
a zásnuby

Jak už to chodí v pohádkách

(2011)

English translation follows.


The Castle

You see a castle
It has walls of stone
The stone from minerals
The minerals from crystallic structures
From molecules From atoms
From elementary particles
Described by a wave function

You hear a life
It's a castle of words
And in its walls the words unspoken
And somewhere in the dust of Earth
A trembling heart

It's too late to keep quiet
The minimalist symphony of the Universe
Is in full swing

It's imperative to reinforce the inner moat
Against Nothingness
To fly the flags
To forge alliances
To punish the thieves
To host a great feast
After engagement

Like it goes in fairy tales

Žádné komentáře:

Okomentovat